Zwroty i reklamacje

Zwrot – odstąpienie od umowy

Kiedy możesz odstąpić od umowy i dokonać zwrotu?

Jeżeli złożyłeś zamówienie jako konsument, to przysługuje Ci prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umów sprzedaży) albo od dnia zawarcia umowy (w przypadku umów o dostarczenie treści cyfrowych oraz umów o świadczenie usług). Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

UWAGA: Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Ci w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta). Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Ci również w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta).

Co musisz zrobić, aby skutecznie i prawidłowo odstąpić od umowy?

Aby odstąpić od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, we wskazanym wyżej terminie 14 dni. Możesz skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że wyślesz nam informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Odstępując od umowy, masz obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem lub paczkomatami. Zapakuj paczkę i zabezpiecz ją odpowiednio, a następnie odeślij na adres:

Kreowanie wizerunku Magdalena Kolanowska

Ul. T. Kościuszki 55/7

63-200 Jarocin

Zwrot środków oraz koszty przy odstąpieniu od umowy

Po otrzymaniu przez nas przesyłki otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem. Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu. Zwrot kosztów transakcji realizowany jest przelewem bankowym. W przypadku metody płatności przez Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym, zwrot odbędzie się na numer konta, z którego dokonano płatności za zamówienie. W przypadku płatności przy odbiorze – na numer konta wskazany w formularzu.

W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym najtańszy dostępny w sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli pokryłeś ten koszt) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy

Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Reklamacje

Jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci produkt oraz treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób należyty. Jeżeli stwierdzisz, że produkt lub treść cyfrowana posiada wadę fizyczną lub prawną albo usługa została zrealizowana nienależycie, możesz złożyć reklamację.

Możesz w tym celu skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeśli nie korzystasz z naszego formularza reklamacyjnego pamiętaj, aby zawrzeć w swoim piśmie takie informacje jak:

– numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja,

– produkt, którego dotyczy reklamacja,

– opisz, dlaczego chcesz go zareklamować i dołącz zdjęcia wady.

Wyślij reklamację mailowo na adres: info@kolanowska.com lub listownie na adres:

Kreowanie wizerunku Magdalena Kolanowska

Ul. T. Kościuszki 55/7

63-200 Jarocin

Ustosunkujemy się do złożonej przez Ciebie reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej nam.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Jeżeli jesteś konsumentem, masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, masz możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Tobą a nami, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz reklamacyjny